وبلاگ نمایندگی ابوریحان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی افسریه بهره برداری نمایید. http://afsariyec60.mihanblog.com 2020-09-17T16:56:07+01:00 text/html 2020-09-16T14:58:07+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهار شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1303 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه یازدهم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم آقای مجتبی والی، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«کتاب 14 مقاله و تاثیر آن روی من</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز چهارشنبه 1399/6/26 </span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span lang="FA">ابتدا خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که در شعبه جدید ابوریحان هستم. خدا قوت می گویم به ایجنت و مرزبانان محترم و تمامی کسانی که در آباد کردن این شعبه زحمت کشیدن و تلاش کردند. می‌گوید انسان‌های آباد بناهای ویران را آباد می کنند.</span></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span lang="FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/26-6-99/miz%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></span></font></div> text/html 2020-09-14T14:26:28+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1302 <div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه یازدهم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم مجتبی آستانیان، نگهبانی مسافر بهمن و دبیری مسافر مسعود با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«کتاب 14 مقاله وتاثیر آن روی من</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز دوشنبه 1399/6/24 </span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اگربخواهیم مستقیم به سراغ کتاب چهارده مقاله برویم بایدبگویم کتاب ۶۰ درجه منبع اصلی ما است و کتاب چهار مقاله کتابی است که راجع به حقایق و واقعیت های اعتیاد صحبت می کند. <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/24-6-99/miz%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font> text/html 2020-09-14T05:32:58+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1301 <div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه چهارم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران، با استادی مسافر روح الله، نگهبانی مسافر محمد تقی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«کتاب 14 مقاله</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"> و تاثیر آن روی من»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز شنبه 1399/6/22 </span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div><p class="MsoNormal" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دستور جلسه امروز کتاب ۱۴ مقاله است. در ابتدا و قبل از شروع صحبت هایم لازم می دانم خدای خود را شاکر و سپاسگزار باشم بابت این که این فرصت در اختیار من قرار گرفت، تا بتوانم در این جایگاه قرار بگیرم، تا آموزش بگیرم و خدمت کنم.</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/22-6-99/miz%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><br> text/html 2020-09-09T16:09:56+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روز های چهار شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1300 <div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه دهم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی دیده بان محترم آقای کوروش آذرپور، نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز چهارشنبه 1399/6/19&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیلی وقت بود که به شعبه افسریه نیامده بودم. امروز توفیق حاصل شد که، به مناسبت تمدید ایجنتی آقای امیر هوشنگ سوقندی به اینجا بیایم و به عنوان استاد جلسه خدمت کنم.</span><span lang=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/19-6-99/miz%20%28Copy%29.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2020-09-09T06:32:37+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود مصاحبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1299 <p dir="RTL" align="justify"> <b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;">کنگره 60 سفره پر از نعمتی است که هر کس به‌اندازه خواست و تلاشش از آن بهره‌مند می‌شود.</span></font></b></p><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><p dir="RTL" align="justify"> <b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;">مصاحبه‌ای ترتیب داده‌ایم با مسافر حسین از نمایندگی ابوریحان که به روش کنگره 60 موفق به 30 کیلو کاهش وزن شده و از تجربیات خود در این زمینه می‌گوید.</span></font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/04(1).jpeg" style="width: 400px; height: 533px;"></span></span></p> <br> text/html 2020-09-07T14:59:34+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روز های دو شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1298 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه دهم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی مرزبان محترم آقای مصطفی آستانیان، نگهبانی مسافر پیمان و دبیری مسافر مسعود با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز دوشنبه 1399/6/17&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA">اول از همه باید بدانیم که عدالت چیست؟ عدالت در هر جایی یک معنی می دهد؛ ولی تعریف آن در کنگره ۶۰ به این معناست که، هر چیزی و هر کسی سر جای خودش قرار بگیرد.</span><span lang=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/17-6-99/miz1%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2020-09-05T14:36:01+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روز های شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1296 <div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه سوم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران، با استادی راهنمای محترم آقای محمد مهدی نورزاده، نگهبانی مسافر محمد تقی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز شنبه 1399/6/15&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span lang="FA" style="">از دبیر و نگهبان تکشر میکنم. دستور جلسه&nbsp;</span></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span lang="FA">«عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟</span></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span lang="FA" style="">» می باشد.</span></span></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span lang="FA" style=""><br></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/15-6-99/miz%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-02T06:36:19+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روز های چهار شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1295 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="AR-SA">جلسه نهم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم آقای حمید جامی، نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA">«از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم، مقاله نویسی</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز چهارشنبه 1399/6/12&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><b><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="line-height: 107%;" lang="AR-SA">&nbsp;به دبیر و نگهبان عزیز </span></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="line-height: 107%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="line-height: 107%;" lang="AR-SA">جایگاهشان را</span></font> تبریک می گوییم ، و تشکر می کنم که، این فرصت را در اختیار من قرار دادند، تا بتوانم در این جایگاه قرار بگیرم، و خدمت کنم.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/12-6-99/miz.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="line-height: 107%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p> text/html 2020-09-01T05:54:53+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1294 <div align="justify"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span style="" lang="AR-SA">جلسه نهم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم آقای مهدی ترابی، نگهبانی مسافر پیمان و دبیری مسافر مسعود با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="" lang="FA">«از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم، مقاله نویسی</span></b></span></font><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز دوشنبه 1399/6/10 </span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA"><br></span></b></span></font></div><div align="justify"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از نگهبان و دبیر تشکر می کنم. دستور جلسه این هفته این است که چگونه از سایت کنگره ۶۰ استفاده کنیم. <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/22939/10-6-99/miz%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-08-19T10:06:58+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1293 <div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">لیست نگهبانان نظم پارک طالقانی</b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/29-5-99/WhatsApp%20Image%202020-08-09%20at%2012_45_17%20%28Copy%29.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2020-08-19T07:32:51+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1292 <div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div align="right"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">آدرس جدید شعبه ابوریحان: بلوار ابوذر- بین پل چهارم (زمزم) و سوم- به سمت پل سوم پلاک 213<br></b></div><div align="right"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/22939/29-5-99/index%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2020-08-19T06:45:13+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود گزارش تصویری http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1291 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">گزارش تصویری ازآماده سازی شعبه جدید ابوریحان</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/29-5-99/14%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2020-08-17T09:42:15+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود گزارش تصویری http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1290 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">گزارش تصویری ازآماده سازی شعبه جدید ابوریحان</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/27-5-99/1%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2020-08-15T06:33:12+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود گزارش تصویری http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1289 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">گزارش تصویری ازآماده سازی شعبه جدید ابوریحان</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/22939/24-5-99/13%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><br><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></b></div> text/html 2020-07-27T05:39:30+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود سیستم ایکس یعنی نقطه کور بیماری اعتیاد http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1287 <div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> دستور جلسه سیستم ایکس، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد یعنی نقطه کور بیماری اعتیاد که توسط مهندس دژاکام کشف شد، .... <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/6-5-99/11%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-07-22T14:23:32+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای چهار شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1286 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span style="" lang="AR-SA">جلسه هشتم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم آقای حمید جامی، نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="" lang="FA">«</span></b></span></font><b style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">تعطیلات تابستانی</b><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز دوشنبه&nbsp; 1&nbsp; مرداد ماه 1399</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" align="justify"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" align="justify"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span style="" lang="FA"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سخنان استاد:</font></span></b></span></p></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خدا را شکر که دوباره این فرصت نصیبم شد تا این جایگاه را تجربه کنم، و خدا را شکر که نعمت سلامتی را در اختیار دارم. سلامتی مانند تاجی است که تا وقتی روی سرمان قرار دارد، آن را نمی بینیم، و متوجه آن نمی شویم.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/5-1-99/IMG_0058%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><br> text/html 2020-07-21T04:52:33+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1285 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span style="" lang="AR-SA">جلسه هشتم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم آقای حسین رومی، نگهبانی مسافر پیمان و دبیری مسافر مسعود با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="" lang="FA">«</span></b></span></font><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="text-align: -webkit-right;"><span style="text-align: justify;"><span lang="FA">وادی یازدهم و تاثیر آن روی من</span></span></b></font></span><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font></div><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">سخنان استاد:</span></b></span></font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">خیلی خوشحالم که یک بار دیگرفرصت شد که در این جایگاه قرار بگیرم و خدمت نمایم</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/30-4-99/IMG_0034%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font> text/html 2020-07-18T15:02:38+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1284 <p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="justify"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="text-align: -webkit-right;"><span style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA">جلسه دوم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، با استادی راهنمای محترم آقای محمد مهدی نورزاده، نگهبانی مسافر محمد تقی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA">«وادی یازدهم و تاثیر آن روی من&nbsp;</span></span></b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-right;"><span style="text-align: justify;"><span lang="FA">»&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA">روز شنبه 28 تیر ماه 1399</span></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span></span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA">.</span></span></b></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><b style="text-align: -webkit-right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="text-align: justify;"><span lang="FA">سخنان استاد:</span></span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);" align="justify"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""><span style="" lang="FA"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خدا را شاکرم که به واسطه تولد محمد یک بار دیگر این فرصت در اختیار من قرار داده شد، تا در این جایگاه خدمت نمایم. <br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/28-4-99/IMG_9938%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><span style="" lang="FA"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><span style="" lang="FA"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> </font><font style="font-size: 12px;" face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2020-07-13T16:35:56+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود گزارش تصویری http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1283 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">گزارش تصویری از لژیون سردا در تاریخ 1399/4/23<br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div align="center"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;<img src="https://up.c60.ir/repository/22939/23-4-99/IMG_9910%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2020-07-13T15:38:29+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر مسعود کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1282 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34);" align="justify"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span style="" lang="AR-SA">جلسه هفتم از دوره سی ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران، با استادی راهنمای محترم آقای مهدی ترابی، نگهبانی مسافر پیمان و دبیری مسافر بهمن با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="" lang="FA">«</span></b></span></font><span dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;"><span style="text-align: justify;"><span lang="FA"><span style="font-size: 12pt;"><span dir="RTL" lang="AR-SA">تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST</span></span></span></span></span></b></font></span><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">»&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روز دوشنبه 23 تیر ماه 1399</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ساعت 17:00 آغاز به کارکرد</span><span lang="FA">.</span></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);" align="justify"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="AR-SA"><b style=""><span lang="FA">سخنان استاد:<br></span></b></span></font></div> </div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از نگهبان و دبیر محترم تشکر می کنم که، این فرصت را در اختیار من قرار دادند تادر این جایگاه قرار بگیرم، خدمت نمایم و آموزش بگیرم.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/22939/23-4-99/IMG_9920%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div dir="auto" class="adL"><div align="justify"><br></div><br></div>