وبلاگ نمایندگی ابوریحان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی افسریه بهره برداری نمایید. http://afsariyec60.mihanblog.com 2019-10-22T21:28:30+01:00 text/html 2019-10-21T14:22:53+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1172 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style="">دوازدهمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 29/7/98 با نگهبانی مسافر حمزه و استادی مسافر حسین با دبیری مسافر حسین با دستور جلسه D.SAP</span>&nbsp;<span lang="FA">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد :</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/29-7-98/hossein98729aboreyhan%20%281%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خیلی خوشحالم که دوباره فرصت خدمت پیدا کردم ، مهندس در سه ضلع جسم ، روان و جهان‌بینی دائماً در حال ارتقاء دانش ما هستند ، ما شخصی مثل آقای مهندس راداریم که دائماً می‌گردند بین اعضای کنگره که اشکالی پیدا کنند تا سلامت ما را کامل نمایند .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br></p> text/html 2019-10-16T16:40:05+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1171 <div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>گزارش تصویری از جلسه لژیون سردار نما</b></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>یندگی ابوریحان مورخ98/7/24</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/24-7-98/98-7-24/hosen24798aborehan%20%281%29.JPG" alt=""></div> text/html 2019-10-16T14:08:31+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1169 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style="">یازدهمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه مورخ 98/7/24 با نگهبانی مسافر محمد و استادی مسافر داوود و دبیری مسافر پیمان با دستور جلسه سیستم ایکس</span>&nbsp;<span lang="FA">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/24-7-98/davod24798aborih%20%284%29.JPG" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا را شکر که در این جایگاه قرار گرفتم که آموزش بگیرم، دوستانی که اینجا هستند نام سیستم ایکس را بارها شنیده‌اند، مگر دوستانی که تازه آمدند و آشنایی با این سیستم ندارند، اول بگویم چرا نامش سیستم ایکس است، سیستم ایکس سیستمی است که مشکل‌ساز می‌شود برای انسان‌های مصرف‌کننده به همین خاطر همه ما بارها و بارها تجربه تلخ ترک‌های پی‌درپی راداریم.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-10-14T15:56:50+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان گزارش تصویری جشن هفته ایجنت و مرزبان کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روز چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1167 <b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="">جشن هفته ایجنت و مرزبان&nbsp; روز چهار شنبه مورخ98/7/17</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="">در نمایندگی .</font></b><div><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style=""><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/17-7-98/jashnmarzba17798%20%281%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-14T15:31:46+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1166 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>یازدهمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 98/7/22 با نگهبانی مسافر حمزه و استادی کمک راهنمای محترم آقای حسین رومی با دبیری مسافر میلاد&nbsp; با دستور جلسه سیستم ایکس رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/22-7-98/hosin22798%20%282%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خیلی خوشحالم که این جایگاه را تجربه می‌کنم، در نوشتارهای کنگره سیستم ایکس را خیلی خوب توضیح داده اگر بخواهیم تصویرسازی انجام بدهیم اگر مغز را شاهنشاه در نظر بگیریم وزیر مغز را سیستم ایکس در نظر می‌گیریم، شاه با هیچ‌کس در ارتباط نیست غیر از وزیرش، درست است که الآن می‌گویند 12 غده بیشتر نیست و 270 یا 280 ماده ترشح می‌کند اما در آینده بیشتر از این‌ها کشف می‌شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-10-14T14:07:20+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1164 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style="">پنجمین جلسه از دوره بیست وهشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه مورخ 20/7/98 با نگهبانی مسافر محمد و استادی راهنمای محترم آقای کیوانی و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه سیستم </span><span dir="LTR">x</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/20-7-98/mohsen20798abirehan%20%287%29.JPG" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سخنان استاد:</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">خدا را شکر می‌کنم که به‌واسطه آرش عزیز در این جایگاه قرار گرفتم و عضوی از کنگره هستم. وقتی‌که عبور کردم از سفر اول دقیقاً حس می‌کنم چه چیزهایی در جسمم راه‌اندازی شد، اگر بخواهم سیستم ایکس را تعریف کنم، می‌خواهم از بچه‌ها بشنوم و دوست دارم بگویند که چگونه از پنج گرم مواد به مصرف سی‌سی رسیدند و چگونه پرونده اعتیاد بسته شد.</span></p> text/html 2019-10-08T23:35:27+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1168 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دهمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهار شنبه مورخ 98/7/17 با نگهبانی مسافر محمد و استادی ایجنت محترم آقای سوقندی و دبیری مسافر پیمان با دستور جلسه هفته اسیستانت،ایجنت و مرزبان رآس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/17-7-98/17-7-98/amir17798aborihan%20%283%29.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا را شاکر هستم که یک بار دیگر فرصت شد در خدمت شما عزیزان باشم ،به بهانه جشن و شکر گزاری که در کنگره خیلی به آن تاکید می شود ،امروز سهم خدمتگزارانی هست که با انتخاب شما انتخاب شدند البته به غیر از ایجنت دارم بخش مرزبانی را صحبت می کنم، اگر می بینید در نمایندگی آن آرامش لازم را دارید شک نکنید که هم انتخاب درستی داشته اید و هم عملکرد درستی از جانب این عزیزان بوده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2019-10-07T16:45:21+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1163 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز شنبه مورخ 20/7/98 تولد سه سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای آرش مهوار رهجوی راهنمای محترم&nbsp; محسن کیوانی را به اتفاق در نمایندگی جشن می گیریم.</b></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/15-7-98/IMG_0038.JPG" alt=""></div> text/html 2019-10-07T16:37:39+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1162 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دهمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 98/7/15 با نگهبانی مسافر محمدتقی و استادی مرزبان محترم مسافر اصغر و دبیری مسافر میلاد با دستور جلسه هفته اسیستانت، ایجنت و مرزبان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/15-7-98/ASGHAR15798ABORIHAN%20%284%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا را شکر می‌کنم که به من یک‌بار دیگر اجازه داده شد که در این جایگاه قرار بگیرم خدمت کنم و آموزش بگیرم.دستور جلسه این هفته را به بنیان کنگره 60، ایجنت و مرزبان‌های قدیم و شما عزیزان که ایجنت و مرزبان‌های آینده هستید تبریک می‌گوییم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-10-05T14:26:12+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1161 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چهارمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه مورخ 13/7/98 با نگهبانی مسافر علی و استادی مرزبان محترم مسافر صفر و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفته اسیستانت، ایجنت و مرزبان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/13-7-98/safar13798aborihan%20%285%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">عرض ادب و احترام دارم خدمت همه من هم به‌نوبه خودم این هفته را به اسیستانت و ایجنت تبریک می‌گویم، ما چهار جشن در طول سال داریم همه می‌دانیم این جشن‌ها به جهت قدردانی از زحمات عزیزانی است که همه فارغ‌التحصیل کنگره هستن در مورد اسیستانت روز سه‌شنبه و در مورد ایجنت روز چهارشنبه صحبت خواهد شد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-10-02T14:09:39+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهار شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1160 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نهمین جلسه از دوره بیست و هستم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه مورخ 98/7/10 با نگهبانی مسافر محمد و استادی مسافر عیسی و دبیری مسافر پیمان با دستور جلسه وادی اول رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/10-7-98/esa10798ab%20%282%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از نگهبان و راهنمایم تشکر می‌کنم که به من اجازه داد تا در این جایگاه قرار بگیرم، صبحت در مورد وادی اول در حضور اساتید سخت است چیزی که من در کنگره در مورد این وادی یاد گرفتم این است که تفکر چی هست؟ من قبلاً تصورم این بود که فکر می‌کنم، اما تفکر درکنگره بسیار متفاوت است همان‌طور که در جزوه جهان‌بینی آمده تفکر یعنی رسیدن از مجهول به معلوم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-09-28T15:15:32+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1159 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سومین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه مورخ 6/7/98 با نگهبانی مسافر علی و استادی دیده‌بان محترم جناب آقای زرکش و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه وادی اول و تأثیر آن روی من رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/6-7-98/alizarkesh6798aborihan%20%282%29.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/6-7-98/IMG_9560%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و خیلی خوب است که سالن در ابتدای جلسه پر است آن‌هایی که می‌خواهند، زودتر از قرار می‌آیند و آن‌هایی که برایشان تفاوتی نمی‌کند هر وقت رسیدند، رسیدند.آن‌هایی که تمنای دل دارند ساعت 4:30 با دست‌پر می‌آیند در کائنات همه‌چیز درحرکت است، هم دم است و هم بازدم هم باید بدهی و هم باید بگیری یکجایی حتماً باید بنویسی و گوش کنی این بایدها و نبایدها برای آدم‌ها متفاوت است هرکسی به میزان دانایی‌اش می‌تواند دستش را پر کند یا خالی کند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-09-25T15:34:20+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1158 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هشتمین جلسه از دوره بیست و هشتمین سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه مورخ 98/7/3 با نگهبانی مسافر محمد و استادی مسافر امیر و دبیری مسافر پیمان و دستور جلسه صورت‌مسئله اعتیاد رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/3-7-98/amir3798aborehan%20%283%29%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در ابتدا می‌خواهم از راهنمای عزیزم تشکر کنم که به من این اجازه را داد تا این جایگاه را تجربه کنم و نگهبان و دبیر تشکر می‌کنم.در مورد صورت‌مسئله اعتیاد شاید خیلی از ماترک‌های متفاوتی را تجربه کردیم تا اشتباهاتی که درگذشته کردیم را جبران کنیم، خود من خیلی اشتباه کردم و زمان مصرف خیال می‌کردم حالا دارم یک استفاده‌های از مواد می‌کنم و یک نیروی به من می‌دهد،ولی نمی‌دانستم که نیروی من را از من می‌گیرد، مانند یک شریک که کالای را به تو می‌دهد و بعد از مدتی به روش دیگری از تو پس می‌گیرد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-09-23T15:09:11+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1157 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز شنبه مورخ 98/7/6 <b>میزبان دیده بان محترم آقای علیرضا زرکش</b>، دیده بان لژیون سردار (مالی) در نمایندگی ابوریحان می باشیم .حضور تمامی اعضا با پیراهن سفید الزامی است.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/1-7-98/zar1798aborehan.JPG" alt=""></div></div> text/html 2019-09-23T14:27:01+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1155 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>هشتمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 98/7/1 با نگهبانی مسافر محمدتقی و استادی ایجنت محترم آقای سو قندی و دبیری مسافر میلاد با دستور جلسه صورت‌مسئله اعتیاد رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/1-7-98/amirhoshang1798%20%282%29%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک میگویم ساختار کنگره تقریباً شبیه بیرون است با آغاز شدن سال تحصیلی اولین دستور جلسه کنگره 60 صورت‌مسئله اعتیاد است که مبنای کنگره بر این می‌باشد پیدا کردن عیب 90 درصد راه درمان است مثل ماشینی است که روشن نمی‌شود که مشخص است بنزین ندارد و ربطی به جاه‌های دیگر ماشین ندارد کاری که خیلی از مصرف‌کننده‌ها انجام می‌دهند، ناامیدی در درمان مربوط به عدم پیدا کردن علت است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-09-21T20:34:51+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1154 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دومین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه مورخ 98/6/30 با نگهبانی مسافر علی و استادی کمک راهنمای محترم آقای عزت‌الله عابدی و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه صورت‌مسئله اعتیاد رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/30-6-98/ezat30698aborehan%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا را سپاس‌گزارم که این جایگاه را تجربه کردم من این شعبه را شعبه خودم می‌دانم، سه سال در این شعبه لژیون داشتم، ما در سال، 52 تا دستور جلسه داریم همه دستور جلسات مهم هستن این دستور جلسه من را به یاد روز اول مدرسه می‌اندازد، چون در مدرسه در یک چهارچوب و قانون قرار می‌گرفتیم.</font></span></p> text/html 2019-09-18T14:03:02+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1152 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;هفتمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارش</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">نبه مورخ 27/6/98 با نگهبانی مسافر محمد و استادی کمک راهنمای محترم آقای جامی و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه وادی چهاردهم رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/27-6-98/hamed27698aborehan%20%283%29.JPG" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><b><o:p></o:p></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>سخنان استاد:</b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">از نگهبان جلسه تشکر می‌کنم که به من اجازه دادن تا در این جایگاه قرار بگیرم و خدمت کنم، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم دستور جلسه وادی محبت است هنوز خودم به‌صورت کامل این وادی رو درک نکردم، امروز من به‌واسطه لژیون سردار استاد جلسه نشستم، لژیون سردار 17 عضو اصلی دارد که آن را اداره می‌کنند و در آن فعالیت می‌کنند برای استقلال نمایندگی ابوریحان تا این چراغ‌ها روشن بماند و تا زمانی که این چراغ‌ها روشن بمانند آدم‌ها زنده می‌شوند درست است که دیگر عزیزان هم در امور اداره نمایندگی شریک هستند ولی عضو اصلی بودن خیلی مهم است من به همه عزیزان خدا قوت می‌گویم و امیدوارم در بخش گل‌ریزان موفق باشیم و اعضای جدیدی وارد لژیون سردار شوند و به ما بپیوندند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br></p> text/html 2019-09-16T14:31:16+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان اطلاعیه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1151 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز شنبه مورخ 30/6/98 تولد اولین سال رهایی مسافر ابوالفضل آستانیان رهجوی راهنمای محترم آقا عزت الله را به اتفاق در نمایندگی جشن می گیریم .</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/25-6-98/tavalod25698.JPG" alt=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div></div> text/html 2019-09-16T13:54:48+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1150 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>هفتمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 25/6/98 با نگهبانی مسافر محمدتقی و استادی مسافر حسین و دبیری مسافر حمزه با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="هفتمین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه مورخ 25/6/98 با نگهبانی مسافر محمدتقی و استادی مسافر حسین و دبیری مسافر حمزه با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. سخنان استاد: آیا می‌شود کلمه‌ای به ابتدای وادی اضافه کرد، واقعاً آنچه هست محبت است، اگر محبت را از انسان بگیرند دیگر زندگی برای او معنی ندارد من قبل از آشنایی با وادی چهاردهم محبت را فقط مختص اعضای خانواده‌ام می‌دانستم که این نوع محبت از پایین‌ترین درجات محبت است چراکه حیوانات هم فرزندانشان را دوست دارند. آقای مهندس موضوع محبت را برای ما شکافت برای رسیدن به محبت ما نیاز به معرفت داریم و برای رسیدن به معرفت نیاز به دانایی داریم، من باید به دانایی و معرفت برسم تا محبت به سراغ من بیاید و شکارم کند، وادی چهاردهم چند خطابه دارد، خطابه اول اضداد است که می‌گوید اگر تنفر نباشد محبت شناخته نمی‌شود، من قبل از ورود به کنگره خیلی برایم سخت بود که از پولم بگذرم زمانی این گذشت اتفاق افتاد که معرفت و دانایی در من شکل گرفت، منی که در زمان تخریب هر جا که پول نمی‌دادم می‌گفتم چقد زرنگم الآن هرسال پول لژیون سردار را به‌موقع می‌دهم. یک راهنما زمانی به راهنمایی می‌رسد که معرفت در او به وجود آمده باشد، سفر اول و دوم بهترین فرصت است که با تزکیه و پالایش به معرفت برسیم، ما سیزده وادی فرصت داریم تا به وادی چهاردهم برسیم ف اگر واقعاً این سیزده وادی را درک کنیم محبت خودبه‌خود در درون ما جاری می‌شود. ما در سفر اول سنگی در اختیارداریم که می‌توانیم با درست سفر کردن به زیبایی آن را تراش دهیم. تهیه گزارش: مسافر نیما نگارنده: مسافر ایمان عکاس:" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/25-6-98/hosin25698aborihan.JPG" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;<b>سخنان استاد:</b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آیا می‌شود کلمه‌ای به ابتدای وادی اضافه کرد، واقعاً آنچه هست محبت است، اگر محبت را از انسان بگیرند دیگر زندگی برای او معنی ندارد من قبل از آشنایی با وادی چهاردهم محبت را فقط مختص اعضای خانواده‌ام می‌دانستم که این نوع محبت از پایین‌ترین درجات محبت است چراکه حیوانات هم فرزندانشان را دوست دارند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br></p> text/html 2019-09-14T13:24:22+01:00 afsariyec60.mihanblog.com مسافر ایمان کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه http://afsariyec60.mihanblog.com/post/1149 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>اولین جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه مورخ 98/6/23 با نگهبانی مسافر علی و استادی کمک راهنمای محترم آقای محمدمهدی و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/22939/23-6-98/mohamadmahde23698aborehan%20%281%29.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سخنان استاد:</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستور جلسه امروز وادی عشق است که آخرین وادی ست که هرکسی قادر به درک این وادی نیست کسی که این وادی را درک می‌کند واقعاً عاشق شده است من برداشت خودم را می‌گویم خداوند عشق و محبت را در دل همه ما قرار داده حتی در دل بدترین انسان‌ها اگر این عشق نباشد هیچ حرکت، پویش و زایشی به وجود نمی‌آید در وادی سیزدهم ما متوجه شدیم که حتی جهان مادی نیز از عشق به وجود آمده از عشق و محبت خداوند در ساختار کنگره اگر عشق و محبت نبود آیا این‌قدر پیشرفت می‌کرد آیا زایش در کنگره وجود می‌داشت پس عشق وجود دارد و ما باید آن را بیابیم.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br></p>